باشگاه مشتریان وینزو

ساحل

دریا

آسمان

حداقل خرید

2 میلیون تومان

10 میلیون تومان

15 میلیون تومان

شارژ اعتبار خرید

%10

%15

%20

حق تقدم در حراج

1 روز

3 روز

5 روز

تخفیف مازاد در حراج

%4

%4

%10

دریافت پیامک مناسبتی

دارد

دارد

دارد

دسترسی به اطلاعات
خرید و پروفایل شخصی

دارد

دارد

دارد

حداقل خرید
جهت حفظ موقعیت

2 میلیون تومان

5 میلیون تومان

7.5میلیون تومان

باشگاه مشتریان وینزو